Maťa
Kariérové poradenstvo

Som mladé zodpovedné dievča, ktoré sa najradšej venuje pomoci iným. Študujem učiteľstvo psychológie a biológie. Už od detstva som chcela byť učiteľkou, pretože šanca niečo nové niekoho naučiť, vzbudiť už v malom dieťati záujem, bola a zostala pre mňa výzvou na celý život. A v práci učiteľky považujem za nesmierne dôležité, stále sa vzdelávať, osobnostne rásť, k čomu mi môže dopomôcť aj práve tento kurz - stať sa kvalitnejšou a zodpovednejšou učiteľkou, ktorá nebude deti len niečo nezmyselne učiť, ale hlavne im bude vedieť poradiť, pomôcť, nielen po stránke osobnej, ale i ľudskej a profesnej.