Pastoračné poradenstvo je zamerané na prehĺbenie osobného duchovného života. Pomáha odpovedať si na základné životné otázky týkajúce sa smerovania v oblasti hodnôt a životných cieľov, ako aj nájsť stabilitu a riešenie v krízových životných situáciách.

 

Pastoračné poradenstvo UMB sa poskytuje najmä v týchto oblastiach:

  • osobná spiritualita (otázky súvisiace s vierou, otázky zmyslu vlastnej existencie)
  • problémy vo vzťahoch (osobné vzťahy, problém získať vzťah, nesúlad očakávaní, problém rozpadu vzťahov, rodinné problémy, rozvod rodičov, rozpad rodinných vzťahov, zranenia zo strany rodičov, pokiaľ ide o identitu a dôstojnosť alebo z hľadiska nadania, zneužívanie z detstva)
  • študijné problémy (vyrovnávanie s neistotou ohľadne zvoleného študijného programu, pocit nespravodlivosti zo strany vyučujúcich, zvládanie seba samého – vedomie vlastnej pohodlnosti, nedostatočné zvládanie časového manažmentu, problém sociálneho prostredia, v ktorom sa nachádza – potreba oslobodiť sa od jeho negatívnych vplyvov, problém výberu z množstva programových ponúk – rozptyl v kultúrnych a náboženských aktivitách a nedostatočná pozornosť štúdiu)
  • pastoračné sprevádzanie v súčinnosti s prijímanou odbornou pomocou

 

Pastoračné poradenstvo garantuje Katedra teológie a katechetiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

 

Poradenský tím pastoračného poradenstva okrem študentov a študentiek tvoria:

Pastoračné poradenstvo

Pastoračné poradenstvo