Právna pomoc spočíva v analýze všetkých informácií poskytnutých k prípadu a jej cieľom je objasnenie právneho rozmeru prípadu a navrhnutie možností, ako v prípade ďalej postupovať. Právna pomoc je poskytovaná predovšetkým osobám, ktoré si nemôžu dovoliť platenú právnu pomoc, t.j. nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie právnych služieb advokáta. V rámci poradenského centra UMB je právna pomoc poskytovaná študentkám a študentom UMB s potrebou konzultácie, právnej analýzy, či návrhu postupu konkrétneho riešenia právneho problému.

Právne poradenstvo UMB sa poskytuje najmä v týchto právnych oblastiach:

  • občianske právo
  • civilný proces
  • rodinné právo
  • pracovné právo
  • právo sociálneho zabezpečenia
  • správne právo
  • trestné právo len v prípade poškodeného.

 

Právne poradenstvo garantuje Ústav klinického vzdelávania Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Právna pomoc je v rámci právneho poradenstva UMB je poskytovaná študentmi Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod dozorom pedagógov, advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou alebo advokátskych koncipientov, zapísaných v zozname advokátskych koncipientov, vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

 

 

Poradenský tím právneho poradenstva okrem študentov a študentiek tvoria:

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo