Sociálne poradenstvo je zamerané na pomoc v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom sociálneho poradenstva je poskytovať odbornú pomoc v nepriaznivej životnej situácii, ktorá umožňuje orientáciu v možnostiach riešenia situácie, v nárokoch, ktoré vyplývajú z právnych noriem upravujúcich sociálnu ochranu alebo konkrétnu pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.

Poskytovanie sociálneho poradenstva pre študentstvo UMB sa môže týkať týchto sociálnych situácií:

 • nedostatok finančných prostriedkov (hmotná núdza, neschopnosť hospodáriť s financiami, nedostatočné technické a materiálne vybavenie na štúdium a i.);
 • strata bývania;
 • zmena zdravotného stavu študenta alebo rodinného príslušníka (choroba, úraz, zdravotné znevýhodnenie a i.);
 • strata blízkej osoby;
 • rozvod v rodine;
 • tehotenstvo a zvládanie rodičovstva (zosúladenie študijných a rodičovských povinností);
 • závislosti (látkové a nelátkové);
 • sexuálne obťažovanie;
 • fungovanie v rizikovom spoločenstve (sekta, hnutie...);
 • násilie v partnerských a rodinných vzťahoch;
 • šikanovanie a kyberšikanovanie;
 • náhradná starostlivosť (poskytovanie a ukončenie NS);
 • potreba starostlivosti o blízku osobu;
 • sociálna izolácia (začlenenie do kolektívu).
 • starostlivosť o seba;
 • zvládanie krízových situácií a stresu (hľadanie zdrojov);
 • diskriminácia (rasová, náboženská, rodová, kultúrna);
 • reziliencia (podpora odolnosti);
 • mediácia (pomoc pri riešení sporov, konfliktov).

Sociálne poradenstvo garantuje Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

 

Poradenský tím sociálneho poradenstva tvoria:

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo