Špeciálno-pedagogické poradenstvo a podpora je zamerané na individualizovanú podporu a vytváranie vhodných podmienok pre študentstvo UMB so špecifickými potrebami.

 

Podpora a pomoc pre študentstvo so špecifickými potrebami sa môže týkať týchto situácií:

 • asistencia pri požičiavaní kníh v knižnici poverenými zamestnancami;
 • požičiavanie literatúry z knižnice na predĺžený čas;
 • prístup k informáciám týkajúcich sa štúdia bezbariérovým spôsobom;
 • bezbariérová práca v akademickom informačnom systéme;
 • podpora pri nácviku orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch univerzity;
 • podpora pri zabezpečovaní základnej študijnej literatúry  v prístupnej forme (študenti so zrakovým postihnutím);
 • uskutočňovanie výučby v bezbariérových priestoroch pre imobilné študentstvo ako aj študentstvo s obmedzenou mobilitou;
 • prednostný zápis na vybrané prednášky, semináre, cvičenia a skúšky;
 • podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní zo seminárov a cvičení;;
 • prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domov;
 • využívanie asistenčných technológií podľa druhu a stupňa špecifickej potreby.

 

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a podpora je poskytované študentstvu UMB so špeciálnymi potrebami, zamestnanectvu UMB ako aj uchádzačom a uchádzačkám o štúdium na UMB.  

Služby UPPC v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva a podpory garantuje Centrum podpory pre študentstvo so špeciálnymi potrebami, ktoré je súčasťou UPPC a ktoré vedie Koordinátorka UMB pre prácu so študentstvom so špecifickými potrebami.

 

 

Poradenský tím Centra podpory pre študentstvo so špeciálnymi potrebami tvoria:

Špeciálno - pedagogické poradenstvo a podpora

Špeciálno - pedagogické poradenstvo a podpora