Pri poskytovaní poradenstva v UPPC sa opierame o nasledujúce princípy poskytovania poradenstva:

 • Pomáhajúci vzťah. Pri pomoci Vás vnímame ako rovnocenného partnera a experta na seba samého.
 • Akceptácia. Pri poskytovaní poradenstva rešpektujeme kultúrne, duchovné, etnické, vekové, rodové, zdravotné a sociálno-ekonomické pomery klienta. Služby sú poskytované ako apolitické a nediskriminujúce. Vašu situáciu vnímame ako dôležitú a jedinečnú, nehodnotíme.
 • Dôvera a mlčanlivosť. V poradenskom vzťahu budujeme spoločne vzťah založený na dôvere. Všetci poradcovia a poradkyne sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa o Vás počas poradenstva dozvedia. Porušením tejto zásady nie poskytnutie informácie, ak bude ohrozený Váš Tvoj život alebo život niekoho z Vášho okolia a my budeme konať podľa zákona.
 • Poradca ako facilitátor. Pomáhame Vám objavovať Váš potenciál, možnosti rozvoja a efektívne riešenia.
 • Motivácia. Úlohou poradcu je aktívna podpora pri samostatnom riešení Vašich výziev a problémov.
 • Aktívna účasť. Váš aktívny prístup k riešeniu je jednou z najdôležitejších častí poradenstva a riešenia Vašej situácie.
 • Etické konanie. Pracovníci a pracovníčky UPCC sa riadi etickými kódexami záväznými pre poskytovanie jednotlivých typov poradenstva.
 • Pro bono. Služby poskytujeme bezplatne.
 • Dostupnosť. Naše služby sú dostupné všetkým študentom a študentkám, v prípade záujemcu aj uchádzačom a uchádzačkám o štúdium.
 • Informácie. Informácie sú pre poskytovanie poradenstva kľúčové. Poradca má povinnosť informovať Vás nielen o možnostiach, ale aj rizikách plynúcich z rozhodnutí.
 • Právo nevstúpiť do vzťahu. Poradca má právo neposkytnúť poradenstvo v prípade problému, ktorý je mimo jeho osobnej kompetencie, avšak musí zabezpečiť všetko potrebné, aby Vám pomoc poskytol iný odborník, ktorý má primeranú kvalifikáciu a právomoc.
 • Svedomie. Vaše záujmy sú pre poradcu prvoradé. Poradca aj Vy máte právo na uplatnenie výhrady vo svedomí i na ukončenie komunikácie z osobných dôvodov, či z dôvodu konfliktu záujmov. Ak tak urobí poradca, je povinný Vás o tom informovať.