Albín Masarik
Pastoračné poradenstvo

Vyštudoval Evanjelickú teológiu na Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava. Je docentom teológie so zameraním na Novú zmluvu, praktickú teológiu (najmä homiletiku) a pôvodné jazyky. Pracoval ako baptistický kazateľ, bol členom výborov viacerých ekumenických spoločností. Je pracovníkom na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici.

Už takmer 30 rokov vyučujem evanjelikálnu teológiu a misiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, som vďačný za príležitosť hľadať spolu so študentmi odpovede na dôležité otázky života.