Kariérové poradenstvo predstavuje služby a aktivity zamerané na pomoc pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry. Cieľom Kariérneho centra UMB je sprostredkovať kontakt študentov a študentiek so zamestnávateľmi, podporovať ich v procese hľadania zamestnania a ponúkať aktivity, ktoré prispejú k ich osobnostnému rozvoju a kariérnemu napredovaniu. Vytvára podmienky na prehlbovanie spolupráce s praxou, aby umožnilo nadobudnutie praktických skúseností študentov  a študentiek už počas ich štúdia. Iniciuje záujem študentstva o doplnenie teoretických informácií aj o kompetencie a zručnosti potrebné pre ľahšie uplatnenie sa na trhu práce.

 

Poradenstvo sa poskytuje najmä v týchto oblastiach:

  • sebaspoznávanie (spoznať sám seba, záujmy, silné a slabé stránky, hodnoty a iné charakteristiky)
  • potreba nového pohľadu a impulz pre rozvoj kariéry
  • poznanie trhu práce (možnosti uplatnenia študentstva na trhu práce)
  • kariérové smerovanie
  • konzultácia podpornej dokumentácie pre výberový proces

 

Pri poskytovaní kariérového poradenstva UPPC spolupracuje s Kariérnym centrom UMB.

 

Ak máte záujem o poskytnutie služieb kariérového poradenstva pozrite informácie tu.